Japane‚“@
Health & beauty care/Accessories/Cig..lighters/Other goods/Wholesale/site map

Export@&@Import@@
@@@
zippo lighter
Disposable
cig. lighter.
Premium &
Give away
About
knowledge of
original cig.lighter
inquiry or opinion
By mail inquiry
About us
handling items
contact info.
English top page„Cig lighter@
@@@@@@@@@@@Smoking Article
A smoking Article adviser can reply about your question of cigarette lighters
Our technical staff can give you fulll suport.
@@
š Please choose a favorite one mentioned below @ š Disposable cig. lighter .Premium & Give away @ š About knowledge of original cig.lighter@@@@@@
To next Page To next Page
Normal price@480yen=„@special price @350yen/1ps
colorred, blue, green
Pocket lighter
The top of the lighter become long
Electric piezo lighter. refillable type
see big picture
Mini zippo-type oil lighter
@‚S‚W‚Oyen/1ps
color chromium-plated satin.
size‚T‚ƒ‚x‚R‚ƒ‚x1‚ƒ‚
see big picture
Jeans Electric piezo lighter. refillable type
@‚R‚W‚Oyen/1ps
color silver satin color
size8.5‚ƒ‚x1.8‚ƒ‚x1.2‚ƒ‚
see big picture
Hammer shaped electric piezo lighter. refillable type
@‚Q‚W‚Oyen/1ps
colorbrown marble, black marble, green marble, red-black marble
sizeheight9‚ƒ‚ top width 4‚ƒ‚,body1.4‚ƒ‚ thickness1.4cm
see big picture
There are 5 designs in 4 different type color.

@@E-design@@@@
US@ZIPPO@1. gold etching-silver satainer@E-design
@\‚R‚T‚O‚Oyen/1ps
design sample
Design A .@@@ B . @@@C . @@@@D .@@@ E
see picture No.1
There are 5 designs in 4 different type color.

@@ @C design
US@ZIPPO@2.gold etching.@gold crumpled C-design
@\3500yen/1ps
5design same as upper sample
see picture No.2

@@@@@D@design
US@ZIPPO@3. etching. brass grow-old plated colored D-design
@\3500yen/1ps
design sample
Design A .@@@ B . @@@C . @@@@D .@@@ E
@@@
see picture No.‚R

@@@@A@design
US@ZIPPO@4 etching. silver-grow-old plated colored@A-design
@\‚R‚T‚O‚Oyen/1ps
5design same as upper sample
see picture No.4
B•Ώ US@ZIPPO@3. etching. brass grow-old plated colored B-design.
@\3500yen/1ps
see picture No.‚R
US@ZIPPO@silver satain color Head skeleton design
@\‚R‚T‚O‚Oyen/1ps @@Now only 2ps@stock
see big picture
The mentioned price is retail price
We can export those goods for parsonal use and business use.
Please contact by e-mail
page top
English top page